انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

ردیف

 

عنوان  سال 90

مدیر اجرایی طرح

تاریخ تصویب

1

بررسی ارتباط نتایج حاصله از CTاسکن با کنتراست قبل از عمل در بیماران تحت عمل مجدد دریچه ای  قلب با میزان بروز آسیب به قلب وعروق در حین عمل جراحی وعوارض قلبی و مرگ ومیر بعد از عمل جراحی دربیمارستان شهید رجائی در طی سال 91-90

دکتر حسینی

29/9/90

 

2

 

بررسی ارتباط نتایج تست عملکردی تنفسی قبل ازعمل با نتایج اعمال جراحی دریچه میترال در 5سال اخیر دربیمارستان قلب شهید رجائی

دکتر حسینی

9/12/90

3

 

بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژن های CYP2C9 VKORC1 CYP3A4, CYP3A5, CYP4

F2 ، CYP2C19 ، GGCXبا میزان دوز وارفارین مصرفی دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی (به عنوان  بیمارستان قلب ریفرال ایران)

دکتر جمال الدینی

18/6/91