انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

  •  طرح غربالگری بیماری های ساختاری قلب در دانش آموزان بر اساس ارزیابی اکوکاردیوگرافی
  • (Structural HEart Disease in pupiLs by echocadIoGrapHic Test (SHED LIGHT
در این طرح پانزده هزار دانش آموز در سطح تهران از نظر اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، قد و وزن، فشار و پالس اکسی متری مورد بررسی قرار میگیرند.
در ابتدا هزار دانش آموز به صورت پایلوت در فروردین 96 مورد بررسی قرار گرفتند و پس از آن شروع طرح در روز دهم مهرماه سال 96 کلید خورد که تا پایان دیماه سال 96، حدود هفت هزار دانش آموز غربالگری شده اند.