رسالت

تعداد بازدید:۴۹۲

رسالت:

1)در زمینه پژوهش:

- انجام تحقیقات بنیادی کاربردی در زمینه بیماریهای دریچه ای قلب

- ایجاد بانک اطلاعاتی بیماریهای دریچه ای قلب کشور

2)در زمینه اموزش

- آموزش همگانی برای پیشگیری بیماریهای دریچه ای قلب

- آموزش پیشرفته به بیماران نسبت به این بیماری ها

- آموزش تخصصی به پزشکان ، پرستاران وکلیه افراد درگیر در زمینه درمان بیماران دریچه ای قلب کشور

3)در زمینه درمان :

- یافتن بیماران دریچه ای قلب برای درمان به موقع وبا بهترین کیفیت ونتیجه

- ترویج روشهای جدید درمانی (طبی جراحی ) بیماریهای دریچه ای قلب

4) در زمینه پیشگیری

پیشگیری از ایجاد بیماریهای دریچه ای قلب کشور

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸