طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۴۲۸

ردیف

 

عنوان  سال 90

مدیر اجرایی طرح

1

 

بررسی پیامد بیمارانی که پس از عمل جراحی قلب باز بصورت مزمن(بیشتر از 10 روز) نیاز به دستگاه تهویه مصنوعی دارند

 

دکتر علی صادقی

2

 

بررسی اثر بخشی آمینوکاپروئیک اسید بر کاهش خونریزی و نیاز به دریافت خون حین و پس از اعمال جراحی دریچه ی میترال

دکتر صادقی

3

بررسی ارتباط نتایج حاصله از CTاسکن با کنتراست قبل از عمل در بیماران تحت عمل مجدد دریچه ای  قلب با میزان بروز آسیب به قلب وعروق در حین عمل جراحی وعوارض قلبی و مرگ ومیر بعد از عمل جراحی دربیمارستان شهید رجائی در طی سال 91-90

دکتر حسینی

4

 

بررسی ارتباط نتایج تست عملکردی تنفسی قبل ازعمل با نتایج اعمال جراحی دریچه میترال در 5سال اخیر دربیمارستان قلب شهید رجائی

دکتر حسینی

5

 

بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژن های CYP2C9 VKORC1 CYP3A4, CYP3A5, CYP4

F2 ، CYP2C19 ، GGCXبا میزان دوز وارفارین مصرفی دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قلب شهید رجائی (به عنوان  بیمارستان قلب ریفرال ایران)

دکتر جمال الدینی

6

بررسی نتایج استفاده از Extracorporeal life surgery در ایست های قلبی طول کشیده در بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی

دکتر حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان   سال 91

مدیر اجرایی طرح

7

 

بررسی تاثیر اضافه کردن آسپرین به وارفارین دربهبود عملکرد افزایش تعدا پلاکت ها بعد ازتعبیه دریچه مکانیکی قلب دربیمارستان شهید رجائی

دکتر عمرانی

8

 

بررسی علل بروز تشنگی بعد از اعمال جراحی قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجائی

 

دکتر حسینی

9

 

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای آترواسکلروز در مردان وزنان بالای سن 39و44 سال مبتلا به تنگی دریچه آئورت در بیمارستان قلب شهید رجایی از پاییز سال 85 تا پاییز سال 90

دکتر پیغمبری

10

 

مقایسه اثردرمانی  Silastic   drain با ‍ conventional chest tube پس ازاعمال جراحی قلب بازدربیمارستان قلب شهیدرجائی

دکتر حسینی

11

 

بررسی نتایج ترمیم دریچه تریکوسپید در عرض 6سال گذشته (1390-1385)دربیمارستان قلب شهید رجائی

دکتر حسینی

12

 

مقایسه اثرسلیکون ژل وسیکالفیت در پیشگیری از بروز اسکارهایپرتروفیک ناحیه استرنوم در بیماران بعد از عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجائی

دکتر حسینی

13

 

مقایسه تاثیر پمپ قلبی ریوی  با جریان ضرباندار در بهبود جریان خون مغز با بررسی اکسی متری مغزی دربیماران تحت عمل جراحی دریچه  ای قلب در بیمارستان قلب شهید رجائی

دکتربابایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

مدیر اجرایی طرح

14

 

بررسی ریسک فاکتورهای اینتوباسیون طولانی مدت (بیشتر از72ساعت)درقبل ، حین وبعد ازعمل جراحی  درمقایسه با گروه شاهد درکودکانی که تحت عمل جراحی قلب دربیمارستان قلب شهید رجائی قرار گرفته اند

دکتر طبیب

15

 

بررسی علل بروز استرنوتومی مجدد به دلیل خونریزی پس از CABG براساس فاکتورهای انعقادی با استفاده از دستگاه ROTEM در بیمارستان قلب رجایی   

 

دکتر قویدل

16

 

بررسی تآثیر استفاده از گاز دی اکسید کربن برتعداد میکرو آمبولی های یافت شده توسط اکومری برعملکرد چندارگانی درجراحی بای پس قلبی-ریوی

 

دکتر قویدل

17

 

بررسی  کارآمدی جراحی Modified   Cox-maze بااستفاده ازکرایودربیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی پایدارکه تحت عمل همزمان دریچه میترال قرار می گیرند:کارآزمایی بالینی

 

دکتر قویدل

18

 

بررسی امنیت تزریق داخل پاپیلاری ماسل سلولهای بنیادی تک هسته ای مشتق از مغزاستخوان  دربیماران مبتلا به نارسائی ایسکمیک دریچه میترال : کارآزمایی بالینی فازII

دکتر قویدل

19

بررسی  ومقایسه سطح با یومارکرهای ایسکمیک والتهابی درنمونه خون سینوس کرونری  دردوروش انتروگرید-رتروگرید حین عمل بای پس قلبی-ریوی:کارآزمایی بالینی

دکتر قویدل

20

 

مقایسه کیفیت زندگی در بیماران تحت تعویض دریچه قلب ، قبل و بعد از عمل جراحی در مرکز قلب رجائی سال 1391- 1390

 

دکتر حسینی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان   سال 92

مدیر اجرایی طرح

22

 

بررسی نتایج تعویض دریچه ی میترال با حفظ کوردای ثانویه در بیماران نیازمند به تعویض دریچه ی میترال بدون در نظر گرفتن پاتولوژی زمینه ای در بیمارستان قلب شهید رجائی در سال 90-91

دکتر حسینی

دکتر خاموشی

23

 

بررسی نتایج عمل بنتال در سالهای 1383 تا 1392 و مقایسه تکنیک سوچر در بیمارستان قلب شهید رجائی

 

دکتر حسینی

24

 

برسی نتایج ترمیم دریچه میترال در مالفورماسیون های مادرزادی کودکان در سالهای 1394-1391 در بیمارستان قلب شهید رجائی

 

دکتر جلیلی

دکتر بقایی

25

 

بررسی نتایج بارداری و عوامل موثر بر آن دربیماران مبتلا به تنگی روماتیسمال دریچه میترال مراجعه کننده به  بیمارستان قلب شهید رجایی در بازه زمانی 1393 -  1389

دکتر سمیعی

26

 

جمع اوری  data base بیماران مبتلا به اندوکاردیت  عفونی    مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی  از سال 1382 تا 1392

دکتر سمیعی

27

 

بررسی سازگاری تست حساسیت به وارفارین با دوز مصرفی وارفارین بعد از تعویض دریچه قلبی در زنان در سنین باروری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در  سال 1392 تا 1393

دکتر سمیعی

28

بررسی نتایج بارداری در مادران باردار با سابقه عمل جراحی ترمیم کامل تترالوژی فالوت و مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی  از سال 1392-1389

 

دکتر سمیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

مدیر اجرایی طرح

29

 

کار‌آزمایی بالینی مقایسه میانگین تغییرات فشار خون شریان ریوی در بیماران تحت جراحی تعویض دریچه ای قلب در سه گروه تحت درمان با سیلدنافیل، پروستاگلاندین و دارو نما

 

دکتر قویدل

30

 

بررسی عملکرد روش آنالیز تصویر جهت پیدا کردن میکروآمبولیهای موجود در اکومری در طی عمل بای پس قلبی-ریوی

دکتر قویدل

31

 

بررسی اثر بخشی  کاپروامین در کاهش خونریزیها ی پس از اعمال جراحی بای پس کرونری پرخطر

دکتر قویدل

32

 

بررسی علل بروز مورتالیتی پس از عمل جراحی قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجائی از اسفند سال 91 لغایت اسفند سال 91

امیر احمدی

33

بررسی باز بودن میان مدت گرافت های شریانی رادیال در مقایسه با شریان توراسیک داخلی و ورید صافن با کمک CT  آنژیوگرافی

دکتر قویدل

34

 

بررسی عوامل زمینه ساز در بروز زخم های فشاری بعد از اعمال جراحی قلب در مرکز قلب شهید رجایی در سال 90-89

دکتر قویدل

35

 

بررسی نتایج اعمال جراحی ترمیم سود آنوریسم آئورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجائی درسال 92-91

دکتر قویدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سال 93

مدیر اجرایی طرح

36

بررسی دریافت  منابع غذایی  ویتامین K  دربیماران تحت درمان با وارفارین

خانم آریافر

37

 

بررسی اثر آموزش دریافت ویتامین k رژیمی بر INR بیماران تحت درمان با وارفارین

شورای پژوهشی نرفته

38

 

بررسی نتایج  عمل های مجدد دریچه ای در عرض 5 سال گذشته در بیمارستان قلب شهید رجائی

دکتر عمرانی

39

 

بررسی شیوع هیپومگنزیا در افراد مبتلا به پرولاپس دریچه میترال واثر مکمل یاریMg  در بهبود علائم

شورای پژوهشی نرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سال 94

مدیر اجرایی طرح

40

 

بررسی نتایج ترمیم دریچه میترال در عرض 10 سال گذشته (1392-1383 ) در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر حسینی

 

41

 

بررسی نتایج بالینی و عملکرد دریچه میترال در بیمارانی که تحت ترمیم دریچه میترال قرار گرفته اند

 

دکتر سمیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سال 95

مدیر اجرایی طرح

42

بررسی بروز ترومبوسیتوپنی القاء شده با هپارین در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه قلب در بیمارستان شهید رجایی تهران در سال 1393

دکتر سمیعی

43

 

بررسی میزان انطباق تنظیم اولین INR با گایدلاین از نظر تعداد ، مکان دریچه و تجویز آسپرین در بیماران با عمل تعویض دریچه مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران در سال 1394

دکتر سمیعی

44

 

بررسی اثر درمان با رسوراترول  بر بیان ژن های رزیستین و  سیرتوئین 1  در سلول های PBMC  و تعیین  نقش آن در پاسخ های التهابی  در بیماران تحت عمل جراحی تنگی دژنراتیو دریچه آئورت

دکتر حسینی

45

Family-Based Design for a Genome-Wide Association Study of Rheumatic Heart Disease

دکتر حسینی

46

Structural HEart Disease in pupiLs by echocardIoGrapHic Test (SHED LIGHT)

دکتر حسینی

47

رجیستری بارداری در بیماران قلبی

دکتر سمیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سال 96

مدیر اجرایی طرح

48

شیوع و نتایج ناشی از paravalvular leak بصورت retrospective

(registry)

دکتر قویدل

 

تعیین ماندگاری و شناسایی عوامل خطر تخریب دریچه های بیولوژیکی قلبی در بیماران ایرانی (registry)

دکتر قویدل

49

نقش جراحی آئورت به روش کم تهاجمی بر نتایج بالینی بیماران درمقایسه با روش معمول و استاندارد

 

دکتر قویدل

50

نقش جراحی قلب کم تهاجمی توراکوسکوپیک بر نتایج بالینی میان مدت بیماران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکتر قویدل

60

بررسی نتایج اعمال جراحی آنوریسمهای سینوس والسالوا در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

دکتر قویدل

61

مطالعه بالینی کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی آلوژن در درمان نارسایی حادکلیه به دنبال جراحی قلب (جراحی بای پس عروق کرونرو دریچه قلب)

 

دکتر شفیعی

62

مقایسه تجویز انتی بیوتیک در مقابل عدم درمان در باکتریوری بی علامت بیماران تحت جراحی قلب در پیامدهای بعد از جراحی

 

دکتر شفیعی

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سال 97

مدیر اجرایی طرح

63

 

بررسی پیامد های بالینی اعمال جراحی قلب در بیماران دیالیزی در مقایسه با بیماران غیردیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی از سال 1391-1396

 

دکتر قویدل

64

 

تعیین میزان کارایی، نیاز به استفاده از ضربان ساز موقت و اختلال عملکرد لیدهای اپیکاردیال آن پس از جراحی های قلب باز در مرکز قلب و عروق شهید رجائی در زمستان 1396

 

دکتر قویدل

65

تعیین میزان مرگ و میر زودرس و دیررس و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به آنومالی ابشتین مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی در بین 1384 لغایت 1397

دکتر قویدل

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹